Zásady ochrany osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť NIDUM Development, s.r.o., so sídlom Slovenská 16, 080 01 Prešov, IČO 53093798, zapísaný v Obchodnnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40569/P (ďalej len „spoločnosť“), sa pri spracúvaní osobných údajov potenciálneho zákazníka / zákazníka (ďalej len „dotknutá osoba“) zaväzuje dodržiavať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA JEDNOTLIVÉ ÚČELY:

 1. Nezáväzná objednávka domovej prehliadky

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely nezáväznej objednávky domovej prehliadky. Zoznam osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných spoločnosťou: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, alebo na základe žiadosti dotknutej osoby o nezáväznú objednávku.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vyhotovenie nezáväznej objednávky na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo uzatvorenie zmluvy.

Doba trvania spracúvania a uchovávania osobných údajov je vymedzená trvaním poskytovania služieb dotknutej osobe.

 1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby uvedené v písm. a) až b) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 1. Komunikácia so zákazníkom

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely marketingovej komunikácie so zákazníkom.

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem na základe Recitálu 47 GDPR, k tomuto spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby sa vzťahuje aj ustanovenie § 116 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách, ktoré ustanovuje, že predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, a ak jeho kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom, alebo ak ide o priamy marketing adresovaný na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každej doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore s osobitným predpisom.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je oslovenie dotknutej osoby (pozvánka, newsletter, direct e-mail, telefonické oslovenie a iné). Oslovenie potenciálneho zákazníka prostredníctvom propagačných obrazových a zvukovo-obrazových záznamov zverejnených na webovom sídle spoločnosti.

Doba trvania spracúvania a uchovávania osobných údajov je vymedzená trvaním poskytovania služieb dotknutej osobe alebo po dobu existencie spoločnosti.

 1. Prezentácia spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby na propagačné účely spoločnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely propagácie spoločnosti je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov účasťou na danom spoločenskom podujatí.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je oslovenie dotknutej osoby prostredníctvom propagačných obrazových a zvukovo-obrazových záznamov zverejnených na webovom sídle spoločnosti a sociálnych sieťach prevádzkovaných spoločnosťou, a informovania spoločnosti o spoločenských aktivitách spoločnosti.

Doba trvania spracúvania a uchovávania osobných údajov je vymedzená po dobu existencie spoločnosti.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať a spracúvanie osobných údajov namietať.

3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR,
 2. na opravu nesprávnych údajov alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, podľa ustanovení čl. 16, 17 a 18 GDPR,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov, podľa ustanovenia čl. 21 GDPR,
 4. namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na dotknutú osobu predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR,
 5. na prenosnosť osobných údajov, podľa ustanovenia čl. 20 GDPR,
 6. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak je osoba priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia čl. 22 GDPR,
 7. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, podľa ustanovenia čl. 7 GDPR.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti (NIDUM Development, s.r.o., Slovenská 16, 080 01 Prešov) s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  b) elektronicky zaslaním e-mailu na info@mynidum.com.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovednou osobou je spoločnosť Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 13, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktné údaje - email: privacy@vojcik.eu.

Napíšte nám

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke. Prečítať viac