Zásady ochrany osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NIDUM Development, s.r.o., so sídlom Slovenská 16, 080 01 Prešov, IČO 53093798, zapísaný v Obchodnnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40569/P (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA JEDNOTLIVÉ ÚČELY:

a.    Nezáväzná objednávka domovej prehliadky

Spoločnosť spracúva na účely nezáväznej objednávky domovej prehliadky nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky.

b.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až c) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti (NIDUM Development, s.r.o., Slovenská 16, 080 01 Prešov) s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na info@mynidum.com

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Napíšte nám

Používaním stránok prevádzkovateľa NIDUM Development, s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.