Štatút verejnej súťaže „Valentínska Súťaž“

Štatút verejnej súťaže „Valentínska súťaž“

(ďalej len „Štatút“)

Tento Štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže  „Valentínska súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) a je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Súťaž.

I. Účel súťaže

Účelom súťaže je zvýšiť známosť značky organizátora súťaže v zmysle čl. II tohto Štatútu v prostredí sociálnych sietí.

II. Organizátor súťaže

Organizátor súťaže je spoločnosť: NIDUM Development, s. r. o., so sídlom: Slovenská 16, Prešov 080 01, IČO: 53 093 798, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresný súdom Sro, Vložka č. 40569/P (ďalej len „Organizátor“).

III. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od umiestnenia na FB a IG do 13.2.2024 vrátane.

IV. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

Do žrebovania bude zaradený  každý účastník, ktorý splnil nasledovné podmienky súťaže:

1. Sledujte účet nidum
2. Dajte like tomuto príspevku
3. Označte svojho partnera/ku na Valentína

V. Výhry/ceny

Výhrou sú Fľaša červeného vína a dekantér. Losujeme 13.2 /14.2.2023. Spomedzi súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky - Jeden víťaz bude vybraný náhodne z Instagramu alebo z Facebooku.

Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje 1x výhercu z Facebooku alebo x výhercu z Instagramu, ktorý získa cenu uvedenú v článku V. bod 1 tohto Štatútu. Žrebovať sa bude náhodným výberom.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Zapojením sa do Súťaže na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/mynidum.sk a Instagram:mynidum, udeľujú súťažiaci prevádzkovateľovi NIDUM Development, s. r. o., so sídlom: Slovenská 16, Prešov 080 01, IČO: 53 093 798, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresný súdom Sro, Vložka č. 40569/P, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: organizovanie a vyhodnocovanie rôznorodých súťaží organizovaných prevádzkovateľom informačného systému (IS) v rámci jeho profilu na sociálnych sieťach. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba registrovaná na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/Instagram:mynidum, ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto Štatúte.

Hlavným účelom predmetného informačného systému (IS) je vedenie evidencie súťažiacich, vyhodnocovanie týchto súťaži a vzájomná komunikácia s účastníkmi a výhercami, a to v rozsahu: meno a priezvisko, mailová adresa, korešpondenčná adresa.

Výsledky žrebovania a výherca budú uverejnené do 3 pracovných dní od žrebovania na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/mynidum.sk, Instagram:mynidum, za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu. Ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech vyžrebovaného náhradného výhercu podľa princípu postupnosti vyžrebovania náhradného výhercu.

Osobné údaje výhercov budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia.

Každý výherca má právo odmietnuť výhru.

VI. Odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vybraným výhercom odošle poštou alebo odovzdá osobne podľa dohody s výhercom.

VII. Dane

V zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú oslobodené od dane z príjmov ceny z verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu. Podľa § 8 ods. 10 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi presnú hodnotu tejto ceny. Cena výhry nepresiahne sumu 350,- eur.

VIII. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964. Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

IX. Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/mynidum.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:

  • prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v Súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
  • nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
  • nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
  • nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;
  • odovzdanie inej výhry výhercovi, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu.
  • náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.

Napíšte nám

Používaním stránok prevádzkovateľa NIDUM Development, s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.