Štatút verejnej súťaže „Valentínska Súťaž“

Štatút verejnej súťaže „Valentínska súťaž“

(ďalej len „Štatút“)

Tento Štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže  „Valentínska súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) a je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Súťaž.

I. Účel súťaže

Účelom súťaže je zvýšiť známosť značky organizátora súťaže v zmysle čl. II tohto Štatútu v prostredí sociálnych sietí.

II. Organizátor súťaže

Organizátor súťaže je spoločnosť: NIDUM Development, s. r. o., so sídlom: Slovenská 16, Prešov 080 01, IČO: 53 093 798, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresný súdom Sro, Vložka č. 40569/P (ďalej len „Organizátor“).

III. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od umiestnenia na FB a IG do 13.2.2024 vrátane.

IV. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

Do žrebovania bude zaradený  každý účastník, ktorý splnil nasledovné podmienky súťaže:

1. Sledujte účet nidum
2. Dajte like tomuto príspevku
3. Označte svojho partnera/ku na Valentína

V. Výhry/ceny

Výhrou sú Fľaša červeného vína a dekantér. Losujeme 13.2 /14.2.2023. Spomedzi súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky - Jeden víťaz bude vybraný náhodne z Instagramu alebo z Facebooku.

Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje 1x výhercu z Facebooku alebo x výhercu z Instagramu, ktorý získa cenu uvedenú v článku V. bod 1 tohto Štatútu. Žrebovať sa bude náhodným výberom.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Zapojením sa do Súťaže na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/mynidum.sk a Instagram:mynidum, udeľujú súťažiaci prevádzkovateľovi NIDUM Development, s. r. o., so sídlom: Slovenská 16, Prešov 080 01, IČO: 53 093 798, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresný súdom Sro, Vložka č. 40569/P, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: organizovanie a vyhodnocovanie rôznorodých súťaží organizovaných prevádzkovateľom informačného systému (IS) v rámci jeho profilu na sociálnych sieťach. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba registrovaná na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/Instagram:mynidum, ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto Štatúte.

Hlavným účelom predmetného informačného systému (IS) je vedenie evidencie súťažiacich, vyhodnocovanie týchto súťaži a vzájomná komunikácia s účastníkmi a výhercami, a to v rozsahu: meno a priezvisko, mailová adresa, korešpondenčná adresa.

Výsledky žrebovania a výherca budú uverejnené do 3 pracovných dní od žrebovania na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/mynidum.sk, Instagram:mynidum, za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu. Ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech vyžrebovaného náhradného výhercu podľa princípu postupnosti vyžrebovania náhradného výhercu.

Osobné údaje výhercov budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia.

Každý výherca má právo odmietnuť výhru.

VI. Odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vybraným výhercom odošle poštou alebo odovzdá osobne podľa dohody s výhercom.

VII. Dane

V zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú oslobodené od dane z príjmov ceny z verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu. Podľa § 8 ods. 10 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi presnú hodnotu tejto ceny. Cena výhry nepresiahne sumu 350,- eur.

VIII. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964. Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

IX. Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/mynidum.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:

  • prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v Súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
  • nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
  • nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
  • nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;
  • odovzdanie inej výhry výhercovi, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu.
  • náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.

Napíšte nám

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke. Prečítať viac